پسته فندوقی

پسته فندوقی از ارقام تجاری ایران است که از فروش خوبی برخوردار است و می توان به راحتی این نوع پسته را خرید و فروش کرد.

پسته فندوقی

پسته فندوقی

پسته فندوقی از لحاظ ظاهری گرد و کوچک بوده اما از مغز پسته درشتی برخوردار است. این پسته از لحاظ شکل ظاهری مانند زیتون یا فندوق می باشد و با چشم به راحتی قابل تشخیص است. قیمت این پسته از لحاظ ریالی از پسته اکبری و احمد آقایی پایین تر است اما از قیمت پسته آب خندان بالاتر است.

فروش پسته فندوقی ارزان قیمت

کیفیت-صداقت-سلامتی